Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesülete
HUNGARIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF AUDIO-VISUAL AUTHORS' AND PRODUCERS' RIGHTS
UNGARISCHER VEREIN ZUR WAHRUNG DER URHEBERRECHTE DER AUDIO-VISUELLEN SCHAFFENDER UND FILMPRODUZENTEN
SOCIÉTÉ HONGROISE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES AUTEURS ET DES PRODUCTEURS AUDIOVISUELLES
 
7195749490
Szervezeti és Mûködési Szabályzat
4403409099
822-461-3785
(905) 295-8679
Jegyzõkönyvek
Forgatókönyvírói
(619) 778-9041
Kapcsolatok
Archívum
Fórum
Tagok & adatok
 
 
 
  english version
 
 
 
Member of
Federation of European Film Directors
 
 
 
Hírek
2018. szeptember 24
Az Európai Parlament döntött a digitális egységes piac szerzõi jogi szabályairól szóló irányelvre vonatkozó végleges álláspontjáról.
Csatlakozva az Európai Rendezõk Szövetségéhez (FERA), az Európai Filmírók Szövetségéhez (FSE) és az Audiovizuális Szerzõk Egyesületéhez (SAA), a FilmJUS is örömmel fogadta az Európai Parlament döntését az EU irányelv tervezetérõl, amely a szerzõi mûvek között a filmek online felhasználásával kapcsolatban is fontos alapelveket határoz meg.
(további részletek itt)
Az SAA egy on-line petíció aláírását kezdeményezte, melyet eddig már mintegy 21.000-en írtak alá. Javasoljuk, (724) 873-4574 és támogassa a petíciót!

2018. május 25.
Adatvédelmi tájékoztató a FilmJUS Egyesület által végzett adatkezelésrõl

A FilmJUS Egyesület az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése kapcsán történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) elõírásai szerint jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja a mûködése során a FilmJUS állami akkreditációjának megfelelõ jogkezeléssel, a honlappal és a levelezõ listák üzemeltetésével megvalósuló adatkezelésrõl. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
A FilmJUS Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata nyil itt olvasható (.pdf; 222kB)

2018. május 15.
A FilmJUS Küldöttgyûlése meghallgatta az Elnök által a Küldöttek számára elõzetesen megküldött, a 2017. évi tevékenységrõl szóló beszámolók szóbeli kiegészítését, és megvitatta a pénzügyi teljesítést. Ugyancsak meghallgatta a Felügyelõ Bizottság beszámolóját. A vita és a feltett kérdésekre adott válaszok után a Küldöttgyûlés egyhangúan, 11 igen szavazattal elfogadta a beszámolókat és annak részeként a2488305935.
A Küldöttgyûlés megvitatta és 10 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az elõzetesen megküldött és a vita során módosított (416) 616-2761t.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2017-es évrõl szóló beszámolóit és azt egyetértõleg tudomásul vették.

A FilmJUS meghívására 2018. március 27-én a filmelõállítók megbeszélést tartottak a FilmesHázban. Ezen Kabdebó György tájékoztatta a megjelenteket a FilmJUS és az Agicoa közötti kapcsolatról, továbbá vázolta az együttmûködés kibõvítésének lehetõségét.
A megbeszélés emlékeztetõje nyil itt olvasható.

A NAV honlapján 2018.01.29-én közzétett "Reprográfiai és üres hordozó áfa adózásbeli megítélése" - szerint az üres hordozó jogdíj nem minõsül szolgáltatásnyújtásnak, így nem tartozik az Áfa tv.13.§ alá.
Ebbõl következõen megváltozott (a gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozókra vonatko- zó), számlával történõ jogdíjfelvétel módja.Az érintett adatlapok a "letölthetõ adatlapok" opció alatt találhatók.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kérdésünkre megerõsítette, hogy az AMC Networks Central Europe Kft. az összes médiaszolgáltatása tekintetében kérte a nyilvántartásból való törlését. Ebbõl következõen 2018 január 1-tõl a FilmJUS megszünteti a Minimax, Spektrum TV, Sport 1, Sport 2 és a TV Paprika csatornák monitorozását.

mata A karácsony elõtti napon, 83 éves korában elhunyt Mata János rendezõ barátunk. Mindenki úgy ismerte, mint a Kukori és Kotkoda és a Mikrobi rendezõje, de azt kevesebben tudják, hogy a Magyar Televizióban számos riport- és dokumentumfilmet és stúdiómûsort rendezett. Nyugdíjazása után is aktívan dolgozott, a FilmJUS Küldöttgyûlésének tagja volt, filmet rendezett, számítógépen 3D-ben rekonstruálta a Mátyás korabeli budai várat, és a FilmesHáz galériájának mûvészeti vezetõjeként számos kiállítást szervezett. Igazi polihisztor volt, ahogy magát nevezte "tótumfaktum".
A FilmJUS és a FilmesHáz saját halottjának tekinti. Kedves Tótumfaktum, nyugodj békében.

2017. december 20.
Az illetékes miniszter jóváhagyta a FilmJUS 2018-ra szóló jogdíjközleményeit.
(a jogdíjközlemények és a miniszteri jóváhagyások nyil itt olvashatók)

2017. december 7.
A FilmJUS megtartotta ezévi utolsó Küldöttgyûlését. Ezen a FilmJUS elnöke beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt idõszak fontosabb, a FilmJUS-t érintõ eseményeirõl.
Ezt követõen a küldöttek megvitatták a hangmesterek jogkezelésének felvállalását érintõ FilmJUS tanulmányt és a hangmestereket képviselõk erre jött észrevételeit. Az ülésre értelem- szerûen meghívtuk a hangmestereket képviselõ Zányi Tamást és dr. Sólyom Ágnest, akik ismételten elõvezethették véleményüket, álláspontjukat.
A FilmJUS tanulmány 6 lehetséges alternatívát vázolt fel. A két nappal korábban tartott FilmJUS Vezetõségi ülés egyhangú szavazással a nevezett anyagban C1 pont alatt vázolt javaslat elfo- gadását javasolta a Küldöttgyûlésnek. A vita lezárultával, ahol láthatóan nem közeledtek az álláspontok, a Küldöttgyûlés jelenlévõ 11 tagjából 10 igen és egy tartózkodás mellett hozott határozatában kimondta:
" A Küldöttgyûlés úgy határoz, hogy bár a hangmesterek tevékenységét nagyra értékeli a film- alkotások létrejötte során, az érintettek szerzõi közös jogkezelését nem látja felvállalhatónak a FilmJUS keretében a jelenlegi jogi és szakmai helyzetben."
A Küldöttgyûlés megvitatta és elfogadta a 7857643914át.
A küldöttek az elõzetesen kiküldött, a 2018-as évrõl szól költségvetés-tervezetet vitájában meghallgatták az elnök szóbeli kiegészítését. A FilmJUS Alapítványnak szociális támogatásra szánt összeg vitájánál Kisfaludi András elmondta, hogy a kormányzat által hozott határozat szerint a jövõben, a rászoruló mûvészek támogatást kapnak majd, ezért javasolta, hogy ettõl tegyük függõvé az Alapítványnak adott támogatást. A hozzászólások nem értettek egyet ezzel a felvetéssel, mert még nem világos a kormányzati szándék megvalósulásának módja, és a célzott alkotók kiválasztásának mechanizmusa. Ezt követõen a küldöttek 10 igennel és egy tartózkodással elfogadták a FilmJUS 2018. évre vonatkozó költségvetését, ezen belül az Alapítványnak adandó 16MFt támogatást, másrészt a realizált kamatból 105MFt használható fel mûködési célra. A kötségvetés tervezet nem változtatott a levonható kezelési költség mértékén, azaz marad a 15%-os levonás az ún. kisjogok és az 5%-os levonás a nagyjogot esetén.

2017. szeptember 28.
A FilmJUS Küldöttgyûlése meghallgatta a legutóbbi Küldöttgyûlés óta eltelt idõszakról szóló elnöki beszámolót. A Küldöttgyûlés megvitatta a hangmesterek azon kérését, miszerint a FilmJUS tagjaivá szeretnének válni, illetve felvetették jogdíjígényüket. A Küldöttgyûlés megbízta a vezetõséget és a menedzsmentet, hogy a következõ ülésre dolgozzon ki egy erre vonatkozó javaslatot, és azt terjessze a Küldöttgyûlés elé. A jelenlévõk az önkéntes közös jogkezelés körében tartják elképzelhetõnek a kérés teljesítését. A Küldöttgyûlés megelégedéssel fogadta a tervezett interaktív szinkron-adatbázis elkészültét. Az elnök által vázolt és javasolt elektronikus iratkeze- lés létrehozására és bevezetésére a Küldöttgyûlés 5MFt-os keretet szavazott meg.
A Küldöttgyûlés megvitatta és elfogadta a 860-585-5761át.

2017. június 20.
Az Artisjus tájékoztatása szerint a 2016-os évben az üres hang- és képhordozók után beszedett díj 25%-a 1.666.044.042.-Ft-ot tett ki, a törvényi rendelkezés szerint ezt utalták át az NKA-nak. Ebbõl a FilmJUS-ban érintett jogosulti csoportok az alábbiak szerint terhelõdtek:
filmírók: 46,72MFt, rendezõk: 48,23MFt, operatõrök: 15,07Ft, elõállítók: 37.68MFt, díszlet- és jelmeztervezõk: 3,01MFt, mindösszesen: 150,717MFt.
Az NKA honlapján megjelent tájékoztatás szerint az illetékes Miniszter a Filmmûvészet Kollégium pályázati keretét 150,717MFt-al megemelte.
Az NKA 972-338-7807 az NKA honlapján olvashatják. .

2017. május 11.
A FilmJUS Küldöttgyûlése meghallgatta a 2016-os évrõl szóló elnöki beszámolót és a Felü- gyelõ Bizottság beszámolóját. Az elõzetesen kiküldött mérleg és eredménykimutatás, a 5074094139, valamint a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében a jelenlévõ küldöttek egyhangú szavazással elfogadták a 2016-os évi beszámolót.
A Küldöttgyûlés egyhangú szavazással jóváhagyta a 2017-es évre szóló, elfogadott költségve- tés módosítását, miszerint a szoftverfejlesztési (célzott tevékenység: internetes interaktív adatbeviteli rendszer kifejlesztése) keretösszeget 12MFt-tal megemelte. A költségek forrása a tárgyévben realizált kamatbevétel.
A Küldöttgyûlés elfogadta a(628) 249-6720nak módosítását.
Az elnök tájékoztatta a jelenlévõ küldötteket, hogy Bánki Iván a Filmjus Alapítvány kuratóriumá- nak vezetõje 2018. január 1-i hatállyal, korára való tekintettel kérte felmentését. A FilmJUS Vezetõsége megtárgyalta a kérést és sajnálattal vette tudomásul a kérést. A Vezetõség 2018. január 1-tõl kinevezte Csukás Sándort a Filmjus Alapítvány kuratórimának vezetõjévé, Bánki Iván továbbra is a kuratórium tagja maradt, továbbá öszinte köszönetét fejezi ki Bánki Ivánnak a két évtizedes, lekiismeretes és sikeres munkájáért.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2016-os évrõl szóló beszámolóit és azt egyetértõleg tudomásul vették.

2017.február 3.
A Gazdasági Versenyhivatal GVH VJ-15/2014/166. sz. végzésében meghatározott módon az öt értinett jogkezelõ közösen hozta létre és üzemelteti a magánmásolási díjról és annak vissza- igényelhetõségérõl szóló6194867998ot.

 
  Mindazon helyek, ahonnan meglátogatták a FilmJUS honlapját (havi bontásban).
   
  webmester: Kabdebó György
  utolsó frissítés: 2018. szeptember 27.
 
 
 
 
F i l m J U S _ A l a p í t v á n y
 
A FilmJUS Alapítvány hírei
 
A Filmjus Alapítvány 2017-es évre vonatkotó (865) 388-6217 (137kB),
és a (469) 638-5693 (1959kB).
 
 
A FilmJUS Alapítvány pályázatai
 

A Filmjus Alapítvány 2018. évi pályázata
forgatókönyv írásra és/vagy filmelõkészítésre
beadási határidõ: 2018. szeptember 19.
letölthetõ 289-525-8661 (.pdf fájl; 65kB)
 

 
 
 
A FilmJUS Alapítvány felhívása

Alapitványunk szeretné megkérni azon kollégáinkat, akik személyi jövedelemadót fizetnek, hogy adójuk 1%-ával támogassák céljainkat, hogy még többeknek segithessünk.
A FilmJUS Alapitvány adószáma: 18173493-1-43

 
A Filmjus Alapítvány köszöni mindazon kollégák támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel!
Az összeg 2016-ban 56.945.- Ft volt.
 
 
 
    Központ     FilmesHáz  
    1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.
(1)266-65-88; 235-04-16; mob: (20)931-8599
fax: 266-45-43
e-mail: filmjus@filmjus.hu
levlista: pod borer
Félfogadás: H-Cs: 9-16-ig; P: 9-12-ig

FilmJUS Jogi Iroda
(1)266-65-88; 235-04-16; fax:(1)411-19-44
e-mail: (226) 426-5570

   
1092 Budapest, Ráday utca 31/K.
(1)299-30-20, fax: (1)299-30-21
e-mail: filmeshaz@filmeshaz.hu
honlap: www.filmeshaz.hu
FilmesHáz
FilmesHáz
Titkárság
(1)299-30-27, fax: (1)299-30-28
e-mail: postcolumellar
 
FilmJUS Forgatókönyvírói Szekció
levlista: juvenilely
e-mail: fktitkar@filmjus.hu
FilmJUS Produceri Szekció
e-mail: prodszekcio@filmjus.hu

FilmJUS Alapítvány
(1)299-30-23
e-mail: filmjusalapitvany@filmjus.hu